Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / In de praktijk / Behoudswerken aan een gevrijwaard goed

Behoudswerken aan een gevrijwaard goed

Hoe begin je aan behoudswerken?

Algemeen

Handelingen en werken aan een gevrijwaard goed vereisen een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. Hetzelfde geldt voor veranderingen van bestemming.

Omdat het om een gevrijwaard goed gaat, dient u de procedure ‘unieke vergunning’ te volgen. Een unieke vergunning behandelt zowel de aspecten met betrekking tot stedenbouw als het behoud van het erfgoed. Unieke vergunningen worden altijd behandeld en uitgereikt door de Gemachtigde ambtenaar, niet door de gemeente.

Om na te gaan of een gebouw het voorwerp is van vrijwaringsmaatregelen, kunt u het register van gevrijwaarde goederen.

BEGIN VAN DE PAGINA

Begeleiding en principeaanvraag

Alvorens werken uit te voeren aan een goed dat gevrijwaard is of zich in de vrijwaringszone van een gevrijwaard goed bevindt, neemt u met ons contact op om na te gaan wat de voorwaarden van het behoud van het goed zijn.

Het aanvraagdossier van de vergunning wordt opgesteld door de aanvrager en zijn architect, in overleg met de Directie Cultureel Erfgoed en de Directie Stedenbouw, die gezamenlijk de dossiers opvolgen.
Dit overleg maakt het voor de aanvrager mogelijk om een gegrond en volledig dossier over te leggen, en maximaliseert de kans dat de bouwheer zich tijdens de werkzaamheden aan het vergunde programma houdt. (Niet-conforme werken komen niet in aanmerking voor een subsidie en kunnen bestraft worden door stopzetting van de werkzaamheden.)

Om de procedure te versnellen, is het in bepaalde gevallen voor de ontwerpers van het project interessant om via de Directie Cultureel Erfgoed een principeaanvraag in te dienen bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML). Zo kan de Commissie zich van bij het begin van de opstelling van het dossier uitspreken over de restauratieopties, wat de kans op vertragingen door wijziging van de definitieve plannen en de beschrijving van de werken aanzienlijk verkleint.

BEGIN VAN DE PAGINA

Een aanvraag indienen

Per aangetekende brief of afgifte

De unieke vergunning kan van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur ingediend worden op het volgende adres:

urban.brussels
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Directie Stedenbouw
Kunstberg 10-13
1000 Brussel

Download het aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning

Online

Via IRISbox

BEGIN VAN DE PAGINA

Dossier

Samenstelling

Dit werd vastgelegd in een Regeringsbesluit. De samenstelling hangt af van de aard van de werken en de omvang van het project, en omvat:

  • technische documenten: de huidige situatie, historische studie, fysiek nazicht van het goed, diagnostiek van de gebreken en hun oorzaken, foto’s;
  • de restauratieopties, gemotiveerd met voorafgaande technische studies;
  • financiële documenten: ramingen, aanbestedingsverslagen, offertes;
  • naar behoren ingevulde formulieren.

Indien het dossier onvolledig is, zal de procedure stilgelegd worden tot de ontbrekende documenten schriftelijk worden overgelegd aan de Administratie.

Meer informatie over de samenstelling van het dossier en een verklaring van het besluit.

BEGIN VAN DE PAGINA

Behandeling

De procedure loopt binnen een termijn van 75 tot 195 dagen vanaf de dag van de indiening van het volledige aanvraagdossier.

Bepaalde dossiers worden overgedragen aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML), vergezeld van het analyseverslag van de aanvraag uitgevoerd door de Directie Cultureel Erfgoed (DCU). Wat ingrepen aan gevrijwaarde goederen betreft, is het oordeel van de KCML bindend.

Raadpleging van de gemeente is verplicht in geval van een bestemmingswijziging. In dat geval is het oordeel van de gemeente ook bindend.

In geval van ongunstig advies van de KCML kan de Gemachtigde ambtenaar enkel weigeren om de vergunning toe te kennen. Naargelang het advies van de KCML stuurt de DMS vervolgens een verslag naar de aanvrager waarin staat welke elementen van het dossier moeten worden aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren van de KCML. De aanvrager zorgt doorgaans voor de aanpassingen in overleg met de Administratie. In sommige gevallen is een volledige herziening van het dossier noodzakelijk.

Bij ontvangst van het aanvullende dossier dat tegemoetkomt aan het advies van de KCML, legt de Administratie dit dossier opnieuw over aan de KCML voor eensluidend advies.

De werken mogen in geen geval aanvangen vóórdat de officiële kennisgeving van de vergunning dit toestaat. Indien de vergunning wordt geweigerd, kan de aanvrager beroep aantekenen bij het Stedenbouwkundig College van het Gewest, en in tweede instantie bij de Regering.

Een toegekende vergunning ontslaat de aanvrager geenszins van de plicht andere goedkeuringen te verkrijgen, alsook de toestemming van de eigenaar.

BEGIN VAN DE PAGINA

Werken

Opvolging

Vanaf het begin van de werken zorgt de Directie Cultureel Erfgoed voor werfbegeleiding, en controleert ze of de uitgevoerde werken overeenstemmen met de beschrijving in de goedgekeurde dossieraanvraag. Ze stelt de bouwheer op de hoogte van afwijkingen en gebreken die niet-betaling van de subsidies tot gevolg zouden kunnen hebben.

BEGIN VAN DE PAGINA

Subsidies

U kunt subsidies aanvragen voor restauratie- en onderhoudswerken die nodig zijn voor het behoud van een beschermd goed. Subsidies worden toegekend naargelang de beschikbare budgetkredieten en uitbetaald in schijven, na controle op de werf van de verwezenlijking en de conformiteit van de werken.

BEGIN VAN DE PAGINA

Geringe omvang

De zogenaamde werken ‘van geringe omvang’ aan beschermde of op de bewaarlijst ingeschreven goederen zijn vrijgesteld van sommige stadia van de procedure, van tussenkomst van een architect of van een stedenbouwkundige vergunning. De lijst van handelingen en werken is vastgelegd in een Regeringsbesluit.
Raadpleeg onze overzichtstabel.

BEGIN VAN DE PAGINA

Noodprocedure

Deze procedure kan gebruikt worden als men op korte termijn instandhoudingswerken moet uitvoeren om het behoud van het gebouw te verzekeren.

BEGIN VAN DE PAGINA